Besluiten Provinciale Staten 18 december 2017

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland kwamen op 18 december voor het laatst in 2017 bijeen.

De Statenvergadering begon met een minuut stilte voor het overleden Statenlid Jack Portegijs van de PVV-fractie. Daarna werd een nieuw Statenlid voor het CDA geïnstalleerd: Joacim de Kam. Verder hebben PS de Koers Omgevingsvisie NH 2050 vastgesteld. En is uitgebreid gesproken over de eerste aanpassingen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur. 

Statenlid Jack Portegijs

De Statenleden hielden een minuut stilte voor het vorige week dinsdagavond overleden Statenlid Jack Portegijs van de PVV. Hieraan voorafgaand sprak de heer Remkes, voorzitter van Provinciale Staten, enkele woorden ter nagedachtenis uit.   

Installatie en beëdiging Statenlid CDA

Statenlid Jitske Haagsma heeft in verband met een nieuwe baan haar lidmaatschap van de Staten moeten beëindigen. Zij is vervangen door Joacim de Kam,  tot voor kort duo-commissielid voor het CDA. Hij is door de heer Remkes beëdigd als Statenlid. 

Koers NH2050 definitief vastgesteld

PS hebben vandaag een belangrijke stap gezet in het bepalen van een toekomstvisie op de provincie Noord-Holland. De provincie heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Deze koers hebben Provinciale Staten voor de Omgevingsvisie NH2050 bepaald. Tegengestemd hebben: SP, 50PLUS, PVV. Partij voor de Dieren heeft voorgestemd met uitzondering van de paragraaf over Schiphol. De Ouderenpartij NH heeft voorgestemd onder het voorbehoud dat het volgend jaar nog mogelijk is om aanpassingen te doen. Daarbij zijn twee amendementen aanvaard:

  • het amendement ‘Bodemdaling (waterpeil)’ van GroenLinks aanvaard. Tegengestemd hebben PVV en CDA; 
  • het amendement ‘’Mobiliteit Koers NH2050’ van de ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren. Tegengestemd hebben: VVD, CDA en PVV.

Aankomende maanden wordt de koers uitgewerkt naar een concept omgevingsvisie. Samen met de andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen, belangenorganisaties en de inwoners van Noord-Holland geeft de provincie invulling aan de koers: balans tussen economische groei en leefbaarheid. Naar verwachting gaat de concept omgevingsvisie juni 2018 ter inzage en wordt de Omgevingsvisie NH2050 eind oktober 2018 vastgesteld door PS.

Interprovinciaal Overleg: begroting 2018

De begroting van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de 12 provincies, heeft een nieuwe opzet. In de Programmabegroting wordt bepaald wat de provincies via het IPO willen bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. De Programmabegroting 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 19 december 2017. In deze Algemene Vergadering zitten namens provincie Noord-Holland: de Statenleden Aukelien Jellema (PvdA) en Michel Klein (CU-SGP).   

De voordracht is met algemene stemmen aanvaard.

Provinciaal meerjarenprogramma Infrastructuur (2018-2023)

PS hebben het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) in november goedgekeurd. In dit programma staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering van de provinciale (vaar-)wegen, busbanen en fietspaden. Met name voor enkele beweegbare bruggen (onder andere de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug) is, gezien de aantrekkende economie en stijgende kosten, meer geld nodig. PS hebben deze eerste actualisering van het PMI unaniem aanvaard. Hierbij hebben de SP en GroenLinks in een stemverklaring aangegeven dat zij instemmen met de actualisering met uitzondering van het deel over de verbinding A8-A9, de aansluiting Heiloo op de A9 en de Bereikbaarheid Bollenstreek.

Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Recreatieschap Spaarnwoude

In dit rapport geeft de Randstedelijke Rekenkamer advies over organisatie en financiën van het Recreatieschap Spaarnwoude.  Een van de aanbevelingen is om voor 1 januari 2019 een langetermijnvisie op te stellen. Hierbij moet een integrale afweging gemaakt worden tussen natuur en recreatie, het wenselijke  niveau voor beheer en onderhoud bepaald worden en besluiten worden genomen over het in evenwicht brengen van de kosten en opbrengsten. Daarnaast adviseert zij het recreatieschap om hierbij betrokken gemeenteraden en PS te betrekken. De voordracht is unaniem aanvaard.

Initiatiefvoorstel in dienst nemen schoonmakers

GroenLinks, SP en 50 Plus hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend. Met het voorstel wordt beoogd, zodra het lopende contract eindigt, te stoppen met uit- en aanbesteden van schoonmaakwerkzaamheden en deze werkzaamheden weer door de provincie te laten uitvoeren. Voor de in eigen dienst te nemen schoonmakers zou volgens de initiatienemers de provinciale CAO moeten gelden met als doel dat zij een fatsoenlijke baan, een fatsoenlijk contract en fatsoenlijke betaling krijgen. 

Terecht geconstateerd dat de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd de afgelopen jaren.

Alleen de initiatiefnemers hebben voorgestemd. Daarmee is het voorstel verworpen.

Hamerstukken

PS hebben de laatste begrotingswijziging 2017 goedgekeurd. Daarmee is het overschot op de begroting toegenomen van € 4.634.000 naar € 5.026.000. De oorzaak is een onderbesteding van de middelen. In 2017 is bijvoorbeeld minder gebruik gemaakt van subsidie en minder uitgegeven aan de vervanging van wegen en bruggen.

PS stemden in met het beschikbaar stellen van  € 1,5 miljoen voor Ecologische maatregelen Markermeer.  Ook het Rijk en de provincie Flevoland dragen hier aan bij. Daarnaast is de Wijziging luchthavenregeling Middenmeer goedgekeurd. Dit maakt het mogelijk dat twee nieuwe typen lichte vliegtuigen nu ook gebruik kunnen maken van het vliegveld. Hierbij hebben GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren aangegeven dat zij tegenstemmen omdat zij tegen extra vliegbewegingen zijn en de overlast die dat met zich meebrengt.

Aangenomen moties Vreemd aan de Orde

Moties Vreemd aan de Orde zijn moties over onderwerpen die niet op de agenda staan van Provinciale Staten. De volgende drie moties zijn aangehouden:

  • Motie 128 ‘Provinciale en nationale vlag prominent in Statenzaal’, van de PVV;
  • Motie 129 Belangrijke vlaggen, prominent in Statenzaal, D66;
  • Motie 130 ‘Muurschildering artikel 1 grondwet in Statenzaal’ van 50PLUS.

    PS hebben besloten om een commissie in te stellen die met een voorstel gaat komen. Daarnaast hebben de SP en 50Plus de motie ‘Uitvoeringregeling zonnepanelen dorpslinten’ ingetrokken nadat de afspraak werd gemaakt om het te agenderen in de commissie Ruimte en Wonen.

 

Uitgelicht